ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ) НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” – GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”

I. Общи положения

Политическа партия „Пряка демокрация” е ангажирана с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно свободното движение на такива данни /ОРЗД/ и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

В съответствие с Регламента, а и с българското законодателство, ние, Политическа партия „Пряка демокрация”, вписана в Регистъра на политическите партии при Софийски градски съд по фирмено дело 14445/2005 година, се явяваме Администратор/наричана по-долу за краткост „Пряка демокрация” или „Партията”/ на лични данни.

При използването на интернет страницата ни  https://www.directdemocracy.bg/ Вие приематe настоящата Политика за поверителност (защита на личните данни)/накратко Политиката/ на Пряка демокрация.

Политиката се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

II. Кой обработва Вашите данни?

Пряка демокрация” е политическа партия, вписана в Регистъра на политическите партии при Софийски градски съд по фирмено дело 14445/2005 година, със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, кв. „Гоце Делчев”, бл. 41 А, вх. Б.

Само определени и надлежно упълномощени лица – членове на Партията, имат достъп до данните ви и ги използват единствено за целите, за които са предоставени.

Всички лични данни се обработват в България.

Можете да се свържете с нас на следния адрес на електронна поща: ……………. или на телефон: +359 895 344 377.

III. За кого се отнася настоящата Политика за поверителност (защита на личните данни)?

От тази Политика за поверителност (защита на личните данни)ще разберете, защо и как Пряка демокрация обработва Вашите лични данни, когато сте:

 • Член;

 • Кандидат член на Партията;

 • Член на ръководен орган на Партията;

 • Контрагент;

 • Представител на държавен орган;

 • Дарител;

 • Посетител на уебсайта ни https://www.directdemocracy.bg/

IV. За какви цели обработваме вашите данни?

А/Ако сте член на Политическа партияПряка демокрация“, Вашите данни се използват от Партията за целите на водене на книга на членовете и свикване и организиране работата на ръководните органи на Партията, в това число, но не само: изготвяне и връчване на покани за събрания и конференции, списъци на членовете, присъствали или представлявани на събранията и/или конференциите, протоколи от заседания на общи събрания и/или Национални конференции и др. документи, касаещи състава, работата на върховните органи и законността на свикването и провеждането заседанията на им; съхранението на тези документи и представяне на тези документи, вписването/обявяването на решенията на от заседанията на върховните органи в съответните съдебни регистри.

Правните основания, на които Партията обработва Вашите данни са най-често спазване на задължение по Закона за политическите партии, Изборния кодекс и Устава на Пряка демокрация.

Правните основания за събиране на данните са Закона за политическите партии, като начинът, по който събираме личните Ви данни, е пряко от Вас и документите, които ни предоставяте.

Б/ Ако сте кандидат член на Партията и сте подали заявление по одобрения от Пряка демокрация образец за членство в Партията, Вашите лични данни се събират за нуждите на Партията по повод обработването на молбата Ви за членство и процедурите за приемане на нови членове, подробно разписание в Устава на Пряка демокрация.

Правните основания, на които Партията обработва Вашите данни са най-често спазване на задължение по Закона за политическите партии и Устава на Пряка демокрация.

Правните основания за събиране на данните са Закона за политическите партии, като начинът, по който събираме личните Ви данни, е пряко от Вас и документите, които ни предоставяте.

В/ Ако сте член на ръководен орган на Партията, Вашите лични данни се използват за целите на избора, вписването или освобождаването ви като член на ръководния орган, в това число, но не само: изготвяне, съхранение и в някои случаи предоставяне в съдебния регистър на декларации, спесимен, и други документи, свързани с избора ви в ръководните органи, изисквани от приложимото законодателство; изготвяне и съхранение на протоколи от заседанията на ръководните органи и др.

Правните основания, на които Партията обработва и събира Вашите данни са за спазване на законови разпоредби на Закона за политическите партии и други нормативни актове, предвиждащи задължения за Пряка демокрация. Начинът, по който събираме личните Ви данни, е пряко от Вас и документите, които ни предоставяте

Г/ Ако Вие сте контрагент или представител на контрагент на Пряка демкрация по търговски или облигационен договор или лице, което желае да сключи с дружеството договор, Вашите данни се обработват за целите на сключването и изпълнението на договора, вкл. съдебна защита и събиране на вземанията по него. Правните основания, на които Пряка демокрация обработва Вашите данни са за изпълнение на договора, по който Вие или представляваното от Вас юридическо лице е страна; за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора; легитимен интерес, например, във връзка с правни претенции по договора или събиране на вземанията по него.

Д/ Ако Вие сте представител на държавен контролен орган, извършващ проверка на дейността на Партията, ние ще използваме предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяването на проверката, изпълнението или обжалването на съставените в хода на или в резултат на проверката актове, в това число за организиране на проверката и осигуряване на достъп на проверяващите; участие в съставянето на протокола от проверката или съответния акт, с който тя приключва; осъществяване на контакт с Вас във връзка с организиране на проверката или изпълнение на дадени указания; оспорване или обжалване на актове/документи, съставени в хода на или в резултат на проверката.

Правните основания, на които Пряка демокрация обработва Вашите данни са приложимите процесуални норми от законодателството.

Е/ Ако Вие сте дарител на Пряка демокрация, обемът от данни, които следва да събираме за дарителите се предопределят от нормативните изисквания. Ние ще използваме предоставените от Вас данни единствено за задоволяване нормативните изисквания за изготвянето на регистър на дарителите на политическите партии. Извън изрично предвидените в законодателството данни, данни не се разпространяват публично. Останалите данни се предоставят при нужда на компетентни структури във връзка с контролните им правомощия във връзка с имуществото на Партията.

Ж/ Ако Вие сте посетител на уебсайта ни https://www.directdemocracy.bg/, Ви информираме, че не събираме и не обработваме Ваши лични данни. При посещение на уебсайта ни, Партията единствено събира информация, свързана с моделите на поведение на посетителите, за да се открие броя на посетителите в различните части на сайта. Тази информация се обработва само по начин, който не идентифицира субекта.

Вашите лични данни се използват само за горепосочените цели. Ние няма да събираме лични данни, които не са необходими за горепосочените цели.

V. Какви лични данни обработваме?

Личните данни, които събираме и обработваме в зависимост от законовите изисквания включват: име, адрес, електронна поща, телефонен номер, ЕГН.

VI. Как и за какъв срок се съхраняват личните данни?

Съхраняваме Вашите лични данни само, докато това е необходимо за осъществяване дейността на Партията и при спазванe на действащите нормативни актове в Република България, както следва:

 • За членове, кандидат членове на Партията – за период от 5 години от прекратяване членството.

 • За контрагенти на партията – за период от 5 години от прекратяване на договорните взаимоотношения;

 • За дарители на партията – за период от 5 години от направеното дарение;

 • За всички останали случаи в зависимост от нормативните изисквания за съхранение на данните.

Вашите данни се съхраняват в регистър, който няма достъп до интернет, както и на хартия в надлежно изолиран и обезопасен сейф.

Всяко лице има право на достъп до събраните негови лични данни, както и право да поиска промени в съхраняваните лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им, когато това е приложимо.

Искането следва да се направи чрез писмено известие до Партията на адрес: гр. София 1404, кв. „Гоце Делчев”, бл. 41 А, вх. Б или на адрес на електронна поща: ……………………. Ние ще положим необходимите усилия да обрабтим Вашата заявка в срок от 30 дни.

VII. С кого можем да споделяме вашите лични данни?

Партията зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Пряка демокрация да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Държавни и общински органи и институции: В изпълнение на своите законови задължения, Партията може да бъде задължено да разкрие лични данни на лица, чиито данни обработва. Това разкриване може да е наложено от законово задължение, както и да е в отговор на изрично указание или искане на държавни или общински органи или институции във връзка с или по повод на упражняване на законоустановените им функции или при инициирана проверка, ревизия, жалба и др. Във всички случаи, при разкриване на лични данни на държавни и общински органи и институции ще се стремим да им съдействаме, но също така ще се стремим да зачитаме правата и неприкосновеността на личния живот на засегнатите физически лица, доколкото това е възможно.

 • Органи на съдебната власт /съд, прокуратура, следствие, държавни и частни съдебни изпълнители, нотариуси/, вещи лица, назначени от съда. Подобно разкриване е възможно да възникне най-вече във връзка с дела, по които Партията е страна, събиране на вземания по неизпълнени договори или оформяне на документи и сделки, които изискват нотариална форма или заверка. Възможно е такова разкриване да бъде изискано и от орган на съдебната власт във връзка с или по повод на упражняване на законоустановените му функции или да е необходимо за изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.

 • Счетоводители – за целите на съставяне на финансови отчети и текущо водене на счетоводството.

 • Банки. За изплащане на дължимите възнаграждения или суми, дължими по договор или на друго основание.

 • Доставчици на услуги. Когато използваме доставчици на услуги, например: юристи, счетоводители, специалисти по информационни технологии, услуги по архивиране, оперативна поддръжка на дейността ни е възможно Партията да разкрие или предостави на трето лицевашите лични данни. Предоставянето на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това, след изрично определени граници на целите за обработването им и при ангажимент, поет от получателите на данните за осигуряване на достатъчно ниво на защитата.

VIII. Вашите права по отношение на събраните от нас личните данни

При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, администрирани и обработвани от Партията:

 1. Право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;

 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 5. Право на преносимост на даннитев определените от закона случаи, да направите възражение да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

 6. Право на възражение по срещу обработването на Вашите лични данни;

 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

 8. Право на оттегляне на съгласие – в случаите, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Подобно оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласието ви за периода до оттеглянето на това съгласие

 9. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

Жалба или сигнал, във връзка с обработването на вашите лични данни, можете да подадете и до Комисия за защита на личните данни, която има следните координати:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Електронна страница: www.cpdp.bg

IX. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране.

В Партията не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

X. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Партията не предават личните данни в трети държави или международни организации.

XI. Значение на предоставените личните данни.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да получавате информация от нас. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си и това води до преустановяване изпращането на материали от наша страна.

За постигане на финансово-счетоводна отчетност (издаване на фактури, съхраняване на счетоводна информация) изпълняваме наши законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за издаване на тези документи.

По всякакви въпроси, свързани с горните права, както и за изпращане на възражения срещу използването на вашите лични данни, може да се обърнете към нас, като използвате нашата електронна поща ………………….

https://drive.google.com/file/d/1G_EZBBL82TsSkUCzerPM0v0BPZYIrGKk/view?usp=sharing

Вашият коментар