How to transform European Union to avoid Disintegration

How to transform European Union to avoid Disintegration